Odia to English Translation Part 3 | Spoken English in Odia

Odia to English Translation -My English Class Odia ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ।I have nothing. ତୁମେ କେବେ ଜାଣି ନାହଁ ।You never know. ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।Breakfast is ready. ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ।Serve the food. ମୁଁ ଏହା କରିବି ।I will do it. ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ।At first sight. ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ।Come to me. ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ।I …

Odia to English Translation Part 3 | Spoken English in Odia Read More »